****

Vedtægter for StenderupHalvøRåd - SHR

 • 1: Navn og hjemsted:

Navnet er StenderupHalvøRåd og rådets hjemsted er Stenderuphalvøen og dækker postnumrene 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup.

 • 2; Formål.

       Rådets overordnede formål er, at øge halvøens attraktivitet og tilflytning og boligbyggeri ved:

-         at virke for den enkelte borgers og fællesskabets trivsel, samt at arbejde for almene interesser og en bæredygtig udvikling i lokalområdet.

-         - at samarbejde med institutioner og foreninger.

-         - at stå i spidsen som halvøens talerør over for Kolding Kommune og samarbejde med denne.

-         - at udvikle og behandle projekter, som har betydning for områdets udvikling og daglige trivselsbetingelser.

-     - at stimulere og nedsætte ad hoc-udvalg omkring specifikke emner fx infrastruktur, bomuligheder, tilflytning, kommerciel udvikling, generel tiltrækning og trivsel.

-     - at repræsentere Stenderuphalvøen i Kolding Kommunes Landsbyforum KLF.

-         - at udarbejde en hjemmeside i form af et visitkort for Stenderuphalvøen og vedligeholde den. Hjemmesiden skal give medlemmerne overblik over områdets aktiviteter og samtidig være informativ og inspirerende i forhold til fx tilflyttere. Der skal være link til lokale foreningers hjemmesider.

-         - at udarbejde en tilgængelig ajourført udviklingsplan for området.

 • 3: Medlemmer.

Enhver i §1 nævnte område bosiddende er medlem af rådet, stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen (se dog undtagelse §6).

 • 4: Frivilligt bidrag til HalvøRådets arbejde.

Bestyrelsen kan én gang årligt udsende en anmodning til alle medlemmer og /eller lokale foreninger om et frivilligt bidrag til rådets arbejde.

 • 5: Generalforsamlingen.
 1. Generalforsamlingen er HalvøRådets øverste myndighed.
 2. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af første kvartal med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Diskussion af rådets fremtidige virke.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.
 3. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og på Halvørådets hjemmeside.
 4. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.
 5. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 6. Enhver stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning vedrørende enhver beslutning/valg, der behandles på generalforsamlingen.
 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten et flertal i bestyrelsen kræver det, eller mindst 25 af rådets medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, dog senest en måned efter anmodningen ved den sædvanlige form for bekendtgørelse for medlemmerne. Ved alle afstemninger medregnes ugyldige stemmer ikke i det totale stemmetal.
 9. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 10. Regnskabet skal være revisionspåtegnet til generalforsamlingen.

 

 • 6:  Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Byrådsmedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen for HalvøRådet. Der skal min. være to bestyrelsesmedlemmer fra hvert af områderne 6091 og 6092.

Hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer er på valg i lige år og fire medlemmer i ulige år.

 1. Et medlem kan ikke vælges til bestyrelsen uden at være til stede med mindre der foreligger skriftligt tilsagn.
 2. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. fem af dens medlemmer er til stede.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen med følgende poster: Formand, kasserer og sekretær og der vælges ligeledes en repræsentant til KLF, samt en suppleant for denne (af disse to skal én være fra 6091 og én fra 6092) + en hjemmesideansvarlig.
  Der afholdes møder efter behov, dog mindst otte møder om året. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over sine møder, som opbevares hos sekretæren.
 5. Et bestyrelsesmedlem kan max. genvælges to gange, dvs. sidde i bestyrelsen i seks år i træk.
 6. Bestyrelsen afholder mindst én gang årligt et årsmøde, hvor alle medlemmer og alle foreninger inviteres.
 • 7

Der vælges årligt to revisorer (som ikke behøver være revisoruddannede), og der vælges en revisorsuppleant.

 • 8: Opløsning.

Til Lokalrådets opløsning kræves almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer og opløsningen skal ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre højst seks ugers mellemrum. Foreningens aktiver overgår ved opløsningen til foreningsarbejdet i området efter en fordelingsnøgle vedtaget på den sidste generalforsamling.